Wartości NDN hałasu na stanowiskach pracy

Wartości NDN hałasu w miejscu pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz.1833).

Hałas słyszalny

Hałas słyszalny w środowisku pracy jest charakteryzowany przez:

 • poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-mio godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową (w przypadku hałasu oddziaływującego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu),

 • maksymalny poziom dźwięku A,

 • szczytowy poziom dźwięku C.

Lp Parametr podlegający ocenie Wartość
1a poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-mio godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy 85 dB
ekspozycja dzienna 3640 Pa2×s
1b poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy 85 dB
ekspozycja tygodniowa 18200 Pa2×s
2 maksymalny poziom dźwięku A 115 dB
3 szczytowy poziom dźwięku C 135 dB

 

 

Hałas infradźwiękowy

Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy jest charakteryzowany przez:

 • równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G odniesiony do 8-mio godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G odniesiony do tygodnia pracy (w przypadku oddziaływania hałasu infradźwiękowego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach tygodnia),

 • szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego.

   

Lp Parametr podlegający ocenie Wartość
1 równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G odniesiony do 8-mio godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy 102 dB
2 szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego 145 dB

 

Hałas ultradźwiękowy

 • Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy jest charakteryzowany przez:

  równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 do 40 kHz odniesione do 8-mio godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 do 40 kHz odniesione do tygodnia pracy (w przypadku oddziaływania hałasu ultradźwiękowego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu),

 • maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 do 40 kHz.

   

   

  Lp Częstotliwość środkowa pasm tercjowych w kHz Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 8-mio godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy w dB Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w dB
  1 10; 12.5;16 80 100
  2 20 90 110
  3 25 105 125
  4 31.5; 40 110 130