Ekspertyzy i oceny

Jakie ekspertyzy wykonujemy ?

Firma nasza specjalizuje się w realizacji opracowań i ekspertyz w dziedzinie akustyki środowiska, akustyki przemysłowej, urbanistycznej i budowlanej. Są to głównie prace związane z oceną oddziaływania akustycznego istniejących lub nowoprojektowanych inwestycji (przemysłowych, drogowych, itp.) na środowisko zewnętrzne, oceną klimatu akustycznego we wnętrzu nowoprojektowanych budynków (mieszkalnych, przemysłowych, biurowych), oceną warunków pracy na projektowanych stanowiskach pracy oraz określeniem niezbędnych środków przeciwhałasowych jakie należy wykonać by projektowana inwestycja (budynek lub stanowisko pracy) była zgodna z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

 

Wykonujemy następujące ekspertyzy akustyczne:

oceny oddziaływania akustycznego istniejących zakładów przemysłowych na środowisko e4zewnętrzne, mające na celu:

 • określenie zasięgu oddziaływania akustycznego zakładu przez wykreślenie izolinii jednakowego poziomu dźwięku,model zakładu
 • określenie najbardziej uciążliwych i znaczących źródeł hałasu na terenie zakładu oraz ograniczenie zasięgu hałasu emitowanego przez zakład,
 • opracowanie strategii i kolejności realizacji wyciszeń poszczególnych źródeł,
 • ograniczenie obszaru strefy ochronnej wokół zakładu,
 • opracowanie dokumentacji do wniosku o pozwolenie zintegrowane,
 • opracowanie dokumentacji w związku ze zmianą lub modernizacją technologii, uruchomieniem dodatkowych źródeł hałasu, itp.

 

ekspertyzy w zakresie oceny oddziaływania projektowanych inwestycji przemysłowych (etap projektowania):

  • nowo projektowanych zakładów lub hal przemysłowych,
  • projektowanych nowych instalacji przemysłowych (np. odpylni, dobudowy nowego bloku w elektrowni, itp.),
  • ocena projektowanych zmian technologii produkcji lub modernizacji zakładów,
  • oszacowanie efektywności (skuteczności) realizowanych prac wyciszeniowych,
  • projekty zabezpieczeń przeciwhałasowych ograniczających emisję hałasu przyszłej inwestycji.

oceny oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko:model zakładue5

  • przed i po-inwestycyjne pomiary monitoringowe hałasu komunikacyjnego,
  • określenie zasięgu oddziaływania nowoprojektowanych lub modernizowanych inwestycji drogowych (np. autostrad), określenie konieczności realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych,
  • projektowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż dróg i autostrad,

   ekspertyzy w zakresie lokalizacji inwestycji budowlanych lub w dziedzinie akustyki budowlanej:

  • oszacowanie izolacyjności akustycznej ścian budynku, stolarki okiennej,
  • pomiary i ocena klimatu akustycznego we wnętrzu budynków (w wybranych pomieszczeniach),,
  • projekty obniżenia hałasu w budynku (np. hałasu urządzeń wentylacyjnych, hałasu docierającego z zewnątrz, itp.),
  • określenia warunków akustycznych w nowo projektowanych budynkach dla znanej lokalizacji budynku (np. w pobliżu lotniska, zakładu przemysłowego. itp.),

pozostałe, wg potrzeby i wymagań strony zamawiającej (np. określenie konieczności wymiany stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych narażonych na ponadnormatywny hałas oraz jej liczby i kosztu, ocena narażenia liczby mieszkańców na oddziaływanie hałasu z określonego źródła, ekspertyzy w sprawach sądowych, itp.).

 

Zakres realizowanych prac

 

 • W ramach ekspertyz z zakresu oceny oddziaływania zakładu przemysłowego na środowisko realizujemy następujące prace:

 • wizja lokalna terenu zakładu przemysłowego oraz wizja terenów chronionych akustycznie,
 • określenie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku (Dz.U. Nr 178 poz. 1841) lub na eksp1podstawie decyzji administracyjnych posiadanych przez zakład,
 • inwentaryzacja i klasyfikacja źródeł hałasu na terenie zakładu (źródła punktowe, powierzchniowe, liniowe, itd.), wyznaczenie charakterystyk czasowych ich pracy,
 • wyznaczenie reprezentatywnych punktów pomiarowych poziomu hałasu zlokalizowanych na granicy zakładu lub na terenach chronionych akustycznie (terenach posesji mieszkalnych),
 • wykonanie kontrolnych pomiarów poziomu dźwięku A w środowisku w porze nocnej i dziennej (w tym tła akustycznego),
 • obliczenie równoważnego poziomu dźwięku odniesionego do czasów normatywnych, określenie przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu dźwięku A w punktach kontrolnych – osobno dla pory nocy (2200 – 600) i pory dnia (600 – 2200),
 • pomiary emisji akustycznej głównych źródeł hałasu (emisji akustycznej elewacji hal produkcyjnych, czerpni, wyrzutni, wentylatorów, itp.),
 • obliczenie mocy akustycznych poszczególnych źródeł hałasu,
 • utworzenie cyfrowego modelu geometrycznego zakładu oraz przyległych terenów podlegających ochronie akustycznej dla potrzeb realizacji dalszych obliczeń akustycznych, pomiary uzupełniające wielkości geometrycznych (np. wysokości budynków, hal przemysłowych, itp.),
 • utworzenie modelu akustycznego oraz obliczenie rozkładu poziomu dźwięku wokół zakładu (zgodnie z metoda ISO-9613-2 i instrukcją ITB nr 338/96),
 • wyznaczenie zasięgu oddziaływania akustycznego zakładu w postaci przebiegu linii jednakowego poziomu dźwięku,
 • wykreślenie map uciążliwości akustycznej zakładu np. przebiegu izolinii 40 dB dla pory nocnej,
 • wyznaczenie udziału poszczególnych źródeł w ogólnym poziomie hałasu obserwowanym w punktach kontrolnych oraz wskazanie źródeł odpowiedzialnych za przekroczenia wartości dopuszczalnych.

 

 

 

Opisana procedura może zostać uzupełniona o dodatkowe elementy w zależności od wymagań strony zamawiającej. Dodatkowo mogą być realizowane następujące prace:

 • specjalistyczne pomiary hałasu emitowanego przez poszczególne źródła (np. charakterystyki częstotliwościowe, rozkłady czasowe, rozkłady statystyczne, histogramy, itp.) realizowane w celu określenia możliwości redukcji hałasu oraz doboru typu zabezpieczenia doboru materiału, itp.,
 • określenie koniecznej redukcji hałasu poszczególnych źródeł w celu ograniczenia emisji łącznej zakładu do wartości dopuszczalnych,
 • opracowanie koncepcji rozwiązań zabezpieczeń przeciwhałasowych,
 • ocena (oszacowanie) skuteczności zaproponowanych rozwiązań – wyznaczenie zasięgu oddziaływania akustycznego zakładu w postaci przebiegu linii jednakowego poziomu dźwięku po wykonaniu zaproponowanych zabezpieczeń.

 

e3