Normy

Ważniejsze normy

 

 

Hałas
PN-81/N-01306 – Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne.
PN-N-01307:1994 – Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
PN-86/N-01321 – Hałas ultradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
PN-86/N-01338 – Hałas infradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomów ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
PN-92/M-35200 – Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach obiektów energetycznych.

 

 

Hałas środowiskowy – przemysłowy
PN-ISO 1996-1:1999 – Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury.
PN-ISO 1996-2:1999 – Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.
PN-ISO 1996-3:1999 – Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.
PN-N-01341:2000 – Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego.
PN-ISO 9613-1:2000 – Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Obliczanie pochłaniania dźwięku przez atmosferę.
PN-N-01339:2000 – Hałas. Metody pomiaru i oceny hałasu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

 

 

Drogowe urządzenia przeciwhałasowe
PN-EN 1793-1:2001 – Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych. Część 1. Właściwa charakterystyka pochłaniania dźwięku.
PN-EN 1793-2:2001 – Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych. Część 2. Właściwa charakterystyka izolacyjności od dźwięków powietrznych.
PN-EN 1793-3:2001 – Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych. Część 3. Znormalizowane widmo hałasu drogowego.

 

 

Moc akustyczna
PN-EN ISO 3743-1:1998 – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu. Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych. Metoda porównawcza w pomieszczeniach pomiarowych o ścianach odbijających dźwięk (zastępuje PN-84/N-01331).
PN-EN ISO 3743-2:1998 – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego. Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych. Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowych (zastępuje PN-84/N-01331).
PN-EN ISO 3744:1999 – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda techniczna w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (zastępuje PN-84/N-01330).
PN-EN ISO 3746:1999 – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (zastępuje PN-84/N-01332).
PN-ISO 8297:2003 – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej zakładów przemysłowych z wieloma źródłami hałasu w celu oszacowania wartości poziomu ciśnienia akustycznego w środowisku. Metoda techniczna.
PN-EN ISO 9614-1:1999 – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku. Metoda stałych punktów pomiarowych.
PN-EN ISO 9614-2:2000 – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku. Metoda omiatania.
PN-85/N-01333 – Hałas. Dokładne metody określania poziomu mocy akustycznej hałasu maszyn w komorze bezechowej i w otwartej przestrzeni.

 

 

Hałas na stanowisku pracy
PN-EN ISO 11200:1999 – Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach.
PN-EN ISO 11201:1999 – Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach, metodą techniczną w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.
PN EN ISO 11202:1999 – Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach, metodą orientacyjną w warunkach in situ.
PN-EN ISO 11203:1999 – Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej.
PN-EN ISO 11204:1999 – Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowiskach pracy i w innych określonych miejscach, metodą wymagającą poprawek środowiskowych.
PN-EN ISO 12001:2000 – Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Zasady opracowania i prezentacji procedury badania hałasu.
PN-EN ISO 11690-1:2000 – Akustyka. Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie wyposażonych w maszyny. Strategia ograniczenia hałasu.
PN-EN ISO 11690-2:2000 – Akustyka. Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie wyposażonych w maszyny. Środki redukcji hałasu.

 

 

Hałas maszyn – określanie, deklarowanie i weryfikacja emisji
PN-EN 27574-1:1997 – Akustyka. Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń. Część 1. Informacje ogólne i definicje.
PN-EN 27574-2:1997 – Akustyka. Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń. Część 2. Metody dotyczące wartości deklarowanych dla pojedynczych maszyn.
PN-EN 27574-3:1997
– Akustyka. Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń. Część 3. Prosta (pośrednia) metoda dotycząca wartości deklarowanych dla partii maszyn.
PN-EN 27574-4:1997 – Akustyka. Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń. Część 4. Metody dotyczące wartości deklarowanych dla partii maszyn.
PN-EN ISO 11689:2000 – Akustyka. Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń.
PN-EN ISO 12001:2000 – Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Zasady opracowania i prezentacji procedury badania hałasu.

 

 

Kabiny i obudowy dźwiękoizolacyjne
PN-EN ISO 11546-1:2000 – Akustyka. Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów. Pomiary w warunkach laboratoryjnych (dla celów deklaracji).
PN-EN ISO 11546-2:2000 – Akustyka. Wyznaczanie właściwości dźwiękoizolacyjnych obudów. Pomiary w warunkach terenowych (dla celów akceptacji i weryfikacji).
PN-EN ISO 11957:2000 – Akustyka. Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości kabin. Pomiary laboratoryjne i terenowe.

 

 

Akustyka budowlana – normy i wymagania ogólne
PN-87/B-02151.01 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem
PN-87/B02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
PN-83/B-02153 – Akustyka budowlana. Nazwy i określenia.
PN-87/B-02156 – Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.

 

 

Akustyka budowlana – izolacyjność akustyczna
PN-B-02151-3:1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania (zastępuje PN-87/B-02151.03).
PN-EN ISO 717-1:1999 – Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych (zastępuje PN-87/B-02152.01 oraz PN-87/B-02152.03).
PN-EN ISO 717-2:1999 – Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych (zastępuje PN-87/B-02152.02).
PN-83/B-02154.00
– Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Zakres normy i wielkości charakterystyczne.
PN-EN ISO 140-1:1999 – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych bez przenoszenia bocznego (zastępuje PN-83/B-02154.01).
PN-83/B-02154.02 – Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Ustalenia dotyczące dokładności.
PN-EN 20140-3:1999
ISO 140-3 – Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych (zastępuje PN-83/B-02154.03).
PN-EN ISO 140-4:2000 – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych miedzy pomieszczeniami (zastępuje PN-83/B-02154.04).
PN-EN ISO 140-5:1999 – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów (zastępuje PN-83/B-02154.05).
PN-EN ISO 140-6:1999 – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów (zastępuje PN-83/B-02154.06).
PN-EN ISO 140-7:2000 – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów (zastępuje PN-83/B-02154.07).
PN-EN ISO 140-8:1999 – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym (zastępuje PN-83/B-02154.08).
PN-EN 20140-9:1993
ISO 140-9 – Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych mierzonej między pomieszczeniami dla sufitu podwieszanego z przestrzenią powietrzną nad sufitem.
PN-EN 20140-10:1994
ISO 140-10 – Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych.
PN-EN ISO 140-12:2001 – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami.
PN-ISO 15186- 1:2001 – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych metoda natężenia dźwięku. Pomiary laboratoryjne.

 

 

Akustyka budowlana – pochłanianie, czas pogłosu, inne
PN-EN 20354:2000 – Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej (zastępuje PN-83/B-02155).
PN-EN ISO 3382:2001 – Akustyka. Pomiar czasu pogłosu pomieszczenia w powiązaniu z innymi parametrami akustycznymi.
PN-EN ISO 11654:1999 – Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku
PN-ISO 9052-1:1994 – Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych.

 

 

Hałas wentylatorów, tłumik hałasu, izolacje akustyczne
PN-EN 25136:1997 5136 – Akustyka. Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory. Metoda kanałowa.
PN-EN ISO 7235:1998 – Akustyka. Metody pomiaru tłumików kanałowych. Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitego.
PN-EN ISO 11691:2000 – Akustyka. Pomiary tłumienia wtrącenia tłumików kanałowych bez przepływu. Laboratoryjna metoda orientacyjna.
PN-EN ISO 11820:2000 – Akustyka. Pomiary tłumików hałasu w miejscu zainstalowania.
PN-ISO 9053:1994 – Akustyka. Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych. Określenie oporności przepływu powietrza.

 

 

Drgania w budynkach
PN-85/B-02170 – Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
PN-88/B-02171 – Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.

 

 

Ochrona słuchu, ochronniki słuchu
PN-EN 26189:2000 – Akustyka. Pomiar progu słyszenia tonów w przewodnictwie powietrznym na potrzeby ochrony słuchu.
PN-EN 1999:2000 – Akustyka. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem.
PN-EN ISO 389:2000 – Akustyka. Znormalizowane zero audiometryczne do wzorcowania audiometrów tonowych z przewodnictwem powietrznym.
PN-86/N-01309/02 – Ochronniki słuchu. Terminologia.
PN-EN 352-1:1996 – Ochronniki słuchu. Wymagania bezpieczeństwa i badania. Nauszniki przeciwhałasowe (zastępuje PN-86/N-01309/05).
PN-EN 352-2:1996 – Ochronniki słuchu. Wymagania bezpieczeństwa i badania. Wkładki przeciwhałasowe.
PN-EN 352-3:2000 – Ochronniki słuchu. Wymagania bezpieczeństwa i badania. Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego.
PN-EN ISO 24869-1:1999 – Ochronniki słuchu. Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku.
PN-EN ISO 24869-2 – Ocena efektywnego poziomu dźwięku A pod ochronnikiem (projekt w przygotowaniu).
PN-EN ISO 24869-3:2001 – Akustyka. Ochronniki słuchu. Uproszczona metoda pomiaru tłumienia wtrącenia nauszników przeciwhałasowych do celów kontroli jakości wyrobu.
PN-EN 458:2000 – Ochronniki słuchu. Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej.

 

 

Drgania mechaniczne
PN-EN 1033:2000 – Drgania działające na kończyny górne. Laboratoryjne pomiary drgań na powierzchni uchwytu maszyny prowadzonej ręcznie. Postanowienia ogólne.
PN-EN 1033:2000 – Drgania mechaniczne. Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe. Wymagania podstawowe.
PN-EN ISO 10819:2000 – Drgania i wstrząsy mechaniczne. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne. Metoda pomiaru i oceny współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora.
PN-EN ISO 13753 – Drgania i wstrząsy mechaniczne. Drgania działające przez kończyny górne. Metoda pomiaru współczynnika przenoszenia drgań przez materiały elastyczne przy ich obciążeniu układem ręka-ramię (w przygotowaniu).
PN-EN 1299 – Drgania i wstrząsy mechaniczne. Wibroizolacja maszyn. Informacja o izolowaniu źródeł (w przygotowaniu).

 

 

Pojazdy, statki, statki powietrzne
PN-90/S-04052 – Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz pojazdu. Wymagania i badania.
PN-92/S-04051 – Pojazdy samochodowe i motorowery. Dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego. wymagania i badania.
PN-ISO 2923:2001 – Akustyka. Pomiary hałasu na statkach.
PN-EN 22922:1999 – Akustyka. Pomiary hałasu emitowanego przez statki na śródlądowych drogach wodnych i w portach.
PN-ISO 7216:1996 – Akustyka. Ciągniki kołowe i samobieżne maszyny rolnicze i leśne. Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego podczas jazdy.
PN-91/L 01305 – Akustyka. Pomiar hałasu wewnątrz statków powietrznych.

 

 

Elektroakustyka
PN-EN 60318-1:2001 – Elektroakustyka. Symulatory głowy i ucha ludzkiego. Symulator ucha przeznaczony do wzorcowania słuchawek nausznych.
PN-EN 60318-2:2001 – Elektroakustyka. Symulatory głowy i ucha ludzkiego. Tymczasowa wersja sprzęgacza akustycznego przeznaczonego do wzorcowania słuchawek audio metrycznych w poszerzonym górnym zakresie częstotliwości.
PN-EN 60318-3:2001 – Elektroakustyka. Symulatory głowy i ucha ludzkiego. Sprzęgacz akustyczny przeznaczony do wzorcowania słuchawek nausznych stosowanych w audiometrii.
PN-EN 61043:2001 – Elektroakustyka. Aparatura do pomiaru natężenia dźwięku. Pomiar za pomocą pary mikrofonów ciśnieniowych.
PN-EN 61183:2001 – Elektroakustyka. Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku w polu akustycznym o przypadkowym kierunku padania fali oraz w akustycznym polu dyfuzyjnym.
PN-EN 61252:2000 – Elektroakustyka. Wymagania dotyczące indywidualnych mierników ekspozycji na dźwięk.
PN-EN 61260:2000 – Elektroakustyka. Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy.
PN-EN 61265:1999 – Elektroakustyka. Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych. Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości w celu certyfikacji samolotów transportowych w zakresie hałasu.

 

 

Hałas instalacji wodociągowych
PN-93/M-751000.01 – Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia i wyposażenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Metoda pomiaru.
PN-93/M-75100.02 – Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia i wyposażenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Warunki montażu i pracy zaworów wypływowych.
PN-93/M-75100.03 – Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia i wyposażenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Warunki montażu i pracy zaworów przepływowych i urządzeń.
PN-93/M-75100.04
– Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia i wyposażenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Warunki montażu i pracy urządzeń specjalnych. Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków. Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna.

 

 

Pozostałe normy
PN-EN 457:1998 – Maszyny. Bezpieczeństwo. Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, projektowanie i badania (zastępuje PN-86/N-08014).
PN-EN ISO 266:2000 – Akustyka. Zalecane częstotliwości pomiarowe.
PN-EN 21683:2000 – Akustyka. Zalecane wielkości odniesienia do poziomów akustycznych.
PN-ISO 7196 – Charakterystyki częstotliwościowe do pomiarów infradźwięków.
PN-EN 27182:2000 – Akustyka. Pomiar hałasu powietrznego emitowanego przez pilarki łańcuchowe na stanowisku operatora.
PN-EN 27917 – Akustyka. Pomiar hałasu emitowanego przez piły spalinowe pielęgnacyjne na stanowisku operatora (w ankiecie).
PN-ISO 9902:2000 – Akustyka. Maszyny włókiennicze. Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego i poziomów mocy akustycznej emitowanych przez maszyny włókiennicze. Metody techniczne i orientacyjne.
PN-EN 27779:1999 – Akustyka. Pomiar hałasu emitowanego w powietrzu przez urządzenia komputerowe i biurowe.
PN-EN 29295:1999 – Akustyka. Pomiar hałasu o wysokiej częstotliwości emitowanego przez urządzenia komputerowe i biurowe.
PN-ISO 9296:1999 – Akustyka. Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i biurowych.
PN-IEC 1063:1996 – Akustyka. Pomiar hałasu powietrznego emitowanego przez turbiny i maszyny napędzane.