Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

1. Wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które stosowane są do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.

Hałas powodowany przez poszczególne grupy źródeł hałasu

z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

 

Lp. Przeznaczenie terenu Dopuszczalny poziom hałasu w dBa
Drogi lub linie kolejowe* Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu
LAeq D
dzień
T=16 h
LAeq N
noc
T=8 h
LAeq D
dzień
T=8 h**
LAeq N
noc
T=1 h**
1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
50 45 45 40
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży ***
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach
55 50 50 40
3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ***
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
60 50 55 45
4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ****. 65 55 55 45

 

Hałas powodowany przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne

 

 

Lp. Przeznaczenie terenu Dopuszczalny poziom hałasu w dBa
Drogi lub linie kolejowe* Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu
LAeq D
dzień
T=16 h
LAeq N
noc
T=8 h
LAeq D
dzień
T=8 h**
LAeq N
noc
T=1 h**
1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
50 45 45 40
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży ***
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach
55 50 50 40
3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ***
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
60 50 55 45
4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ****. 65 55 55 45

 

Hałas powodowany przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne

 

 

Lp. Przeznaczenie terenu Dopuszczalny poziom hałasu w dBa
Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych Linie elektroenergetyczne
LAeq D
dzień
T=16 h
LAeq N
noc
T=8 h
LAeq D
dzień
T=8 h**
LAeq N
noc
T=1 h**
1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali, domów opiekiu społecznej
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży ***
55 45 45 40
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego.
b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ***
c) Tereny mieszkaniowo-usługowe
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ****.
60 50 50 45

 

* – wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także do torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych.
** – należy wybrać najmniej korzystne 8 kolejnych godzin dla pory dnia oraz 1 najmniej korzystną godzinę w porze nocy.
*** – w przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu określony dla pory nocy.
**** – strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańcó to teren ze zwartej zabudowy mieszkaniowej i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszakniową z koncentracją obiektów administracyjncyh, handlowych i usługowych.

 

 

2. Wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które są stosowane do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem.

Hałas powodowany przez poszczególne grupy źródeł hałasu
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

 

 

Lp. Przeznaczenie terenu Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe* Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu
LDWN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom roku
LN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy
LDWN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom roku
LN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy
1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
50 45 45 40
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach
55 50 50 40
3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
60 50 55 45
4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ****. 65 55 55 45

 

Hałas powodowany przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne

 

Lp. Przeznaczenie terenu Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych Linie elektroenergetyczne
LDWN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom roku
LN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy
LDWN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom roku
LN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy
1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali, domów opiekiu społecznej
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
55 45 45 40
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego.
b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
c) Tereny mieszkaniowo-usługowe
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ****.
60 50 50 45

 

* – wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także do torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych.
**** – strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańcó to teren ze zwartej zabudowy mieszkaniowej i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszakniową z koncentracją obiektów administracyjncyh, handlowych i usługowych.